top of page

Privacyverklaring

 

 1. Algemeen HouzzDisplay Vof, met statutaire vestiging aan de Reppelerweg 65, 3990, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0675.406.050 (hierna “HouzzDisplay Vof” genoemd), hecht veel belang aan de bescherming van de privacy. HouzzDisplay Vof wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zo volledig mogelijk informeren, respecteren en voorzien van informatie over wat er met hun gegevens gebeurt. HouzzDisplay Vof beheert en gebruikt klantgegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en de best mogelijke ervaring te bieden. HouzzDisplay Vof gaat ook uit van het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens HouzzDisplay Vof verzamelt, waarom, hoe lang en hoe u deze kunt beheren. HouzzDisplay Vof nodigt haar klanten uit om samen met de Algemene Voorwaarden de tijd te nemen om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen.

 2. Toepassing Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de HouzzDisplay Vof-website(s). De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene verordening gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Electronic Communications Act”) en de begeleidende uitvoeringsbesluiten, evenals eventuele toekomstige wijzigingen in deze wetgeving, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. HouzzDisplay Vof streeft ernaar om zijn taken waar te maken en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer HouzzDisplay Vof uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hierover verwijst HouzzDisplay Vof u graag door naar de website van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/en.

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

"Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, identificeerbaar is, met name identificatie, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke Persoon.

De persoonsgegevens die HouzzDisplay Vof verzamelt en verwerkt, hebben voornamelijk betrekking op de gegevens die de klant binnenkomt via de verschillende pagina's van onze website(en) en die HouzzDisplay Vof verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

HouzzDisplay Vof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven.

Dit doet niets af aan het feit dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant in staat stellen de producten en diensten van HouzzDisplay Vof te gebruiken.

In deze hoedanigheid moet de klant altijd, waar nodig, de wettelijk vereiste autorisaties van de eindgebruikers verkrijgen voor de verwerking van hun persoonsgegevens door HouzzDisplay Vof , voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van HouzzDisplay Vof.

4.  HouzzDisplay Vof verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij alleen de gegevens worden verwerkt die nodig zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

·Wanneer we toestemming hebben gekregen;

·In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;

·Om te voldoen aan de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waaraan wij onderworpen zijn; En

·Wanneer HouzzDisplay Vof een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van de juiste netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval we streven naar een evenwicht tussen dat belang en met respect voor de privacy van de betrokkene.

Op voorwaarde dat toestemming wordt verkregen, verzamelt HouzzDisplay Vof persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

Het verwerken van de applicatie voor onze producten en diensten.

Als u onze website bezoekt om informatie over onze producten en diensten te verzamelen en/of op te vragen of als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief van HouzzDisplay Vof, dan heeft HouzzDisplay Vof uw adresgegevens nodig.

Alle informatie die HouzzDisplay Vof over u ontvangt tijdens deze precontractuele fase wordt alleen door HouzzDisplay Vof gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken op de manier die u wilt.

Zelfs als u uiteindelijk besluit klant te worden bij HouzzDisplay Vof zal HouzzDisplay Vof u vragen om een aantal persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer en HouzzDisplay Vof zal ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals inloggegevens.

Om de beste service te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

HouzzDisplay Vof gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Informeren over (nieuwe) producten en diensten van HouzzDisplay Vof. HouzzDisplay Vof kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale promoties aan te bieden waarvan Pimm denkt dat ze voor u interessant kunnen zijn. U zich afmelden voor dit soort berichten, zie hieronder.

Om de prestaties bij te houden.

HouzzDisplay Vof kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren.

Dit omvat onder andere: het opvragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), informatie verkregen tijdens antwoorden op vragen van klanten, fraudedetectie en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In veel gevallen is HouzzDisplay Vof wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of door te geven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

In het kader van een politieonderzoek of gerechtelijk onderzoek kan HouzzDisplay Vof verplicht worden bepaalde gegevens op vertrouwelijke wijze aan de bevoegde autoriteiten mee te delen.

Het bijhouden van studies, tests en statistieken voor bijvoorbeeld trendanalyse. HouzzDisplay Vof kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern verslag uit te brengen over het gebruik van haar diensten.

De hiervoor gebruikte gegevens kunnen niet worden geretourneerd naar een specifiek individu.

De informatie die HouzzDisplay Vof uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige product- en dienstenportfolio en de processen van HouzzDisplay Vof te evalueren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 

5. Beveiliging

HouzzDisplay Vof streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als in het netwerk van HouzzDisplay Vof. HouzzDisplay Vof biedt passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

De medewerkers van HouzzDisplay Vof zijn opgeleid om correct met vertrouwelijke gegevens om te gaan.

Ook in privacygevoelige projecten wordt een schatting gemaakt op het gebied van beveiliging en de bescherming van persoonsgegevens.

Voor de beveiliging van gegevens heeft HouzzDisplay Vof specifieke personen die toezicht houden op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties. Daarnaast gebruikt HouzzDisplay Vof verschillende technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: wachtwoordbeveiliging, harde schijf versleutelingssoftware, firewalls, antivirus, inbraak- en anomalie detectie en toegangscontroles voor werknemers.

Indien een data lek zich voordoet met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, wordt de klant persoonlijk geïnformeerd in de omstandigheden waarin de wet voorziet.

Het aantal HouzzDisplay Vof medewerkers dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd.

Deze werknemers krijgen toegang tot persoonlijke informatie voor zover ze deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het HouzzDisplay Vof -netwerk verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, ...) wordt beschermd door de bepalingen inzake telecommunicatie geheimhouding. Dit betekent dat HouzzDisplay

Vof en haar medewerkers geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie buiten de bij wet opgesomde uitzonderingen.

HouzzDisplay Vof websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, Wordpress, Paypal, plug-ins en widgets,Wix,… .) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder dit privacy beleid vallen. Lees zorgvuldig hun beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

6. Het verstrekken van gegevens aan derden

HouzzDisplay Vof verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en wordt ook niet doorgegeven aan derden, tenzij:

HouzzDisplay Vof geeft persoonsgegevens door aan eventuele wettelijke opvolgers en gelieerde bedrijven (zoals dochterondernemingen en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als die welke in dit privacy beleid zijn vermeld.

Dit is noodzakelijk voor onze service.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we samen met derden of schakelen we onderaannemers in.

Deze derden worden altijd zorgvuldig geselecteerd en er is altijd een overeenkomst tussen HouzzDisplay Vof en deze derde partij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

HouzzDisplay Vof maakt bijvoorbeeld gebruik van dienstverleners voor domeinnaamregistraties, e-mail serviceproviders, SSL-certificaat providers, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten en providers van online faxdiensten.

Voor meer informatie over onze onderaannemers u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onder punt 10.

Als u bij HouzzDisplay Vof een (online) product of dienst koopt bij een fabrikant of leverancier buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen, zoals een certificering in het kader van het EUUS Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoon weigert zijn gegevens door te geven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer door HouzzDisplay Vof kunnen worden aangeboden.

Er is een wettelijke verplichting.

HouzzDisplay Vof verwijst naar punt 4 van dit privacy beleid.

Er is een gerechtvaardigd belang voor Pimm of de betrokken derde partij.

Dit gebeurt alleen als de belangen of grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen.

HouzzDisplay Vof heeft toestemming gekregen van de betrokkene.

Indien HouzzDisplay Vof anders persoonsgegevens aan derden zou verstrekken, zal dit gebeuren met een expliciete mededeling, waarin de derde wordt geïnformeerd, het doel van de overdracht en verwerking. Indien wettelijk vereist, verkrijgt HouzzDisplay Vof uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

De betrokkene heeft ook altijd een mogelijkheid tot weerstand (zie hieronder).

Met betrekking tot de internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermt HouzzDisplay Vof alle persoonsgegevens volgens het beschermingsniveau dat door de Europese regelgeving vereist is.

In sommige gevallen gebruikt HouzzDisplay Vof anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportage. Deze gegevens kunnen nooit worden geretourneerd naar een specifiek individu.

7. Rechten van de betrokkene

U betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot HouzzDisplay Vof

U deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in punt 10 van dit privacy beleid. HouzzDisplay Vof zal op dergelijke verzoeken reageren en kan niet reageren op dergelijke verzoeken.

Om uw rechten uit te oefenen en ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet u ons een bewijs van uw identiteit verstrekken. Wij vragen u daarom om een kopie van uw identiteitskaart aan uw aanvraag toe te voegen. Het verzoek hiervoor is 10 van dit privacy beleid.

Als u dit nodig acht, u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(commission@privacycommission.be).).

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van HouzzDisplay Vof, vanwege uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, zal HouzzDisplay Vof de verwerking van dergelijke persoonsgegevens stopzetten, tenzij HouzzDisplay Vof zich beroept op dwingende legitieme redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die betrekking hebben op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een wettelijke claim.

Recht van inspectie en transparantie

U heeft recht op (gratis) toegang tot de gegevens die u zorgen baart en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U ons ook vragen:

 • Of we persoonsgegevens van u verwerken;

 • Voor welke doeleinden verwerken we het;

 • Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij; • Met welke categorieën derden delen wij uw persoonsgegevens; • Welke rechten heb je.

Recht op rectificatie en gegevens verandering

Als betrokkene heeft u het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen. U contact met ons opnemen via privacy@shair.zone. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van elke wijziging, bijvoorbeeld in geval van een verhuizing. U hebt ook het recht om, zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te wissen indien en voor zover:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;

 2. er is geen rechtsgrondslag meer;

 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gegronde redenen voor de verwerking door HouzzDisplay Vof;

 4. de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; Of

 5. de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HouzzDisplay Vof rust.

HouzzDisplay Vof stuurt u een bevestigingsbericht na uitvoering van een verwijderingsverzoek. In geval van gedeeltelijke verwijdering zal HouzzDisplay Vof ook uitleggen waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet langer door HouzzDisplay Vof worden aangeboden. HouzzDisplay Vof kan niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (om te voldoen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, is HouzzDisplay Vof verplicht om tot 7 jaar administratie bij te houden). Recht op beperking van de verwerking Je hebt het recht om het volgende te doen:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt is gedurende een periode die HouzzDisplay Vof in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren;

 2. de verwerking onwettig is en u verzet zich tegen de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik;

 3. HouzzDisplay Vof heeft geen persoonsgegevens nodig voor verwerking doeleinden, maar u hoeft geen aanvraag in te dienen, een juridische claim uit te oefenen of te onderbouwen;

 4. U maakte bezwaar tegen de verwerking, in afwachting van de juiste gronden van HouzzDisplay Vof opwegen tegen die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking kunnen de gegevens nog steeds door HouzzDisplay Vof worden opgeslagen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Voor persoonsgegevens die (I) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (II)die door uzelf wordt verstrekt en (III)via geautomatiseerde processen worden verwerkt, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens te verkrijgen van HouzzDisplay Vof gestructureerd, huidig en machinaal leesbaar formulier, evenals HouzzDisplay Vof te verzoeken deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wilt overdragen aan een andere aanbieder.

 1. Opslag perioden

HouzzDisplay Vof slaat en verwerkt uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de in punt 4 beschreven doeleinden te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, bijvoorbeeld, is HouzzDisplay Vof verplicht om facturatiegegevens maximaal 7 jaar te bewaren) of van de wettelijke noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te leveren, om in geschil te blijven, tot 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts in beperkte mate toegankelijk.

 1. Cookies en de website

Naast de informatie die u vrijwillig deelt met HouzzDisplay Vof bij het gebruik van onze websites, gebruikt HouzzDisplay Vof ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden en afbeeldingen, evenals elke andere vorm, wordt door HouzzDisplay Vof alleen ter beschikking gesteld voor informatiedoeleinden.

Elke geïnteresseerde persoon kan kennis nemen van deze informatie, maar HouzzDisplay Vof behoudt zich het recht voor om de regels en voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, of de hele website. of om delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke privé-delen van de website kan afhankelijk worden gesteld van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie verstrekt, stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze informatie eigendom wordt van HouzzDisplay Vof en dat deze laatste door het verstrekken van informatie aan HouzzDisplay Vof uitdrukkelijk bevoegd is om informatie te gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid.

Het verlenen van toegang tot het privégedeelte van de website van HouzzDisplay Vof door het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden kan op elk moment door HouzzDisplay Vof worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige compensatie leidt.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of soortgelijke technologieën waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en /of gelezen (voor het gemak van het lezen van al deze technieken worden hier 'cookie' genoemd).

Wil je meer weten over het gebruik van cookies, waarom en hoe en hoe en wat je keuzes zijn.

https://www.learn-about-cookies.com/

 1. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of dit privacy beleid kan te elk

moment worden gericht aan: HouzzDisplay Vof

Attn: Team gegevensbescherming

Reppelerweg 65, 3990 Grote-Brogel, België

Tel: +32 497 / 70.23.69

E-Mail: info@misterdomes.com

 1. Wijzigingen

HouzzDisplay Vof behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd voordat deze in werking treedt.

Het is raadzaam om dit beleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze veranderingen.

Start Now
bottom of page